Statut

Statut

 Zespołu Szkół Publicznych w Nasiegniewie

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

ROZDZIAŁ 1      POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 2      CELE I ZADANIA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 3      ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁY

ROZDZIAŁ 4      ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

ROZDZIAŁ 5      NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

ROZDZIAŁ 6      UCZNIOWIE ZESPOŁU

ROZDZIAŁ 7      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1
 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Publicznych w Nasiegniewie, zwanym dalej Zespołem Szkół.
 2. W skład Zespołu Szkół Publicznych w Nasiegniewie wchodzą:
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie
 • Publiczne Gimnazjum w Nasiegniewie
 1. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek w Nasiegniewie 68 w gminie Fabianki.
 2. Zespół Szkół jest jednostką organizacyjną gminy.
 3. Podstawę prawną funkcjonowania Zespołu Szkół stanowią:

 

 • ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 2572 ze zmianami ) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104, ze zmianami )
 • Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2007 r.
 • Statut Zespołu Szkół w Nasiegniewie

 

 1. Przedmiotem działalności Zespołu Szkół jest całokształt działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego określonego w przepisach o systemie oświaty.
 2. Obwód Zespołu Szkół Publicznych w Nasiegniewie obejmuje następujące miejscowości: Nasiegniewo, Skórzno, Uniechowo, Krępiny, Urszulewo, Nowy Witoszyn, Stary Witoszyn, Łęg Witoszyn, Kulin, Zarzeczewo, Chełmica Mała.
 3. Na pieczęciach używana jest nazwa:

Zespół Szkół Publicznych w Nasiegniewie

 

Na stemplach:   Zespół Szkół Publicznych w Nasiegniewie

Publiczne Gimnazjum w Nasiegniewie

 

Zespół Szkół Publicznych w Nasiegniewie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nasiegniewie

 1. Imię dla szkół wchodzących w skład Zespołu może nadać organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej szkoły podstawowej lub rady pedagogicznej gimnazjum oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.
 2. Cykl kształcenia trwa 3 lata w gimnazjum, 6 lat w szkole podstawowej i rok w oddziale przedszkolnym.
 3. Organizację oraz zasady działalności oddziału przedszkolnego ustala Regulamin Oddziału Przedszkolnego stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu
 4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
 5. Organem prowadzącym Zespół jest Rada Gminy Fabianki.
 6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
 7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zespołu Szkół ponoszą Dyrektor Jednostki i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświaty                   w Fabiankach.

 

Rozdział 2

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

 

 • 2

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty                         i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne
 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej i kontynuowania nauki na następnym etapie kształcenia.
 3. Umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru danego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
 4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku ucznia poprzez:

 

 • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów;
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów;
 • realizowanie Programu Wychowawczego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz Programu Profilaktyki Zespołu Szkół (załączniki);
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
 1. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
 • organizowanie zajęć świetlicowych ,
 • umożliwianie spożywania posiłków;
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i dodatkowo dla niektórych grup uczniów zajęć w celu wyrównywania wiedzy;
 • prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej i logopedii.
 1. Zajęcia, o których mowa w pkt. 5 ust. 4 prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubieniu Kujawskim oraz w miarę posiadanych środków finansowych.
 2. Wychowuje uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej oraz zasad humanistycznych ideałów demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.
 3. Zespół Szkół może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli..
 4. W szkole językiem obcym, wiodącym i obowiązującym jest język niemiecki, zaś dodatkowym- język angielski.

 

 • 3

Cele i zadania określone w § 2 Zespół Szkół realizuje poprzez:

 

 1. Umożliwienie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej, prowadząc:
 • naukę w języku ojczystym;
 • naukę religii lub etyki na życzenie rodziców pod warunkiem, że szkoła będzie dysponowała wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną do nauczania etyki.
 1. Zapewnienie uczniom wiedzy na odpowiednim poziomie.

 

 1. Zapewnienie możliwie optymalnych warunków zapewniających rozwój fizyczny i zdrowie uczniów przez korzystanie z obiektów sportowych (boiska, sala gimnastyczna).
 2. Kształtowanie właściwej i patriotycznej postawy uczniów, poszanowania postępowych i trwałych wartości moralnych, kultury powszechnej i narodowej i przekonań religijnych.
 3. Przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, poszanowania osobowości własnej i drugich, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu osobistym, rodzinnym i kulturalnym.
 4. W działalności profilaktycznej zwraca się szczególną uwagę na:
 • przeciwdziałanie agresji i uzależnieniom,
 • indywidualną opiekę nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych oraz nad uczniami
  wymagającymi indywidualnego traktowania ze względu na deficyty emocjonalne
  i intelektualne,
 • zdobywanie środków finansowych i zabezpieczanie bazy materialnej do     orga­nizowania zajęć pozalekcyjnych.
 1. Prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych po uzgodnieniu z organem
  prowadzącym szkołę oraz zajęć wyrównawczych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, rewalidacji i logopedii, a także zajęć wczesnego wspomagania.
 2. 8. Naukę języka obcego od klasy I szkoły podstawowej

 

 • 4
 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
 • dyżury nauczycieli podczas przerw w budynku i na dziedzińcu szkolnym wg grafiku opieki wywieszonego w pokoju nauczycielskim;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiąz­kowych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia;
 • omawiania zasad bezpieczeństwa podczas lekcji wychowawczych;
 • szkolenie pracowników w zakresie BHP;
 • systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową i motorowerową dla uczniów.
 • wyposażenie szkolnych komputerów w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów.
 • organizowanie spotkań, prelekcji dotyczących uzależnień, demoralizacji, przejawów patologii.
 • Objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem CCTV.

2.Za bezpieczeństwo dziecka na terenie szkoły odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły.

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w oddziale przedszkolnym odpowiada wychowawczyni oddziału.
 2. W klasach I-III za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć i przerw odpowiadają nauczyciele tych klas.
 3. Za bezpieczeństwo klas podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych
  i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 4. Za bezpieczeństwo w drodze z domu do szkoły i z powrotem szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W przypadku dzieci dowożonych szkolnymi środkami transportu odpowiedzialność szkoły kończy się z chwilą opuszczenia przez dziecko szkolnego autobusu.
 6. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny.
 7. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:
 • Liczbę dyżurnych nauczycieli oraz częstotliwość dyżurowania określa dyrektor szkoły
  w zależności od konkretnych warunków i potrzeb szkoły.
 • Dyżur rozpoczyna się o godzinie 7:30 i trwa do końca zajęć lekcyjnych
 • Do obowiązków nauczyciela pełniącego dyżur należy:
 1. Punktualne rozpoczynanie dyżuru w miejscu wyznaczonym.
 2. Nieopuszczanie miejsca dyżuru bez wiedzy przełożonego.
 3. Dopilnowanie, aby uczniowie w czasie przerw opuszczali klasę.
 4. Baczne obserwowanie młodzieży, interweniowanie w razie potrzeb.
 5. Kontrolowanie zachowania się dzieci i młodzieży w sanitariatach.
 6. Zgłaszanie dyrekcji szkoły o wszystkich stwierdzonych usterkach i zagrożeniach
  dla bezpieczeństwa.
 7. Udzielanie natychmiastowej pomocy poszkodowanym uczniom w zdarzeniach mających znamiona wypadku, wezwanie pracownika służby zdrowia i zawiadomienie dyrekcji szkoły.
 8. Dbanie o czystość, ład i porządek w miejscu pełnienia dyżuru przy współudziale uczniów pełniących obowiązki dyżurnego w klasie .
 9. Informowanie wychowawców klas o zauważonym nagannym zachowaniu poszczególnych uczniów.
 • Nauczyciele nauczania zintegrowanego pełnią opiekę nad uczniami przydzielonej klasy od godziny 7:40 lub 9:30 do chwili zakończenia zajęć i odprowadzenia ich do świetlicy lub szatni oraz pomagają w przygotowaniu ich do odjazdu.
 • Nauczyciel dyżurujący ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z niesumiennego wypełniania wyżej wymienionych obowiązków.
 • Nauczyciel dyżurujący jest tam, gdzie są uczniowie.

 

 • 4a

Zasady wykorzystania monitoringu wizyjnego

 1. System monitoringu wizyjnego służy:
 2. zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 3. rozpoznawaniu i eliminowaniu potencjalnych zagrożeń,
 4. kontroli osób obcych wchodzących i przebywających na terenie szkoły,
 5. nadzorowaniu prawidłowości przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 6. Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystywany w celu:
 7. prezentacji przykładów dobrej praktyki i kulturalnego zachowania uczniów,
 8. wyjaśnienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów,
 9. wykrycia sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły,
 10. udowodnienia zachowań nieregulaminowych,
 11. ustalenia sprawców zachowań ryzykownych,
 12. podejmowania działań interwencyjnych.
 13. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego zostaną wykorzystane w szczególności w celu wyeliminowania zagrożeń oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych lub niezgodnych z prawem zachowań mających miejsce na terenie Zespołu Szkół.
 14. O udostępnieniu instytucjom zewnętrznym (sąd, policja) zapisów z kamer monitoringu szkolnego każdorazowo decyduje Dyrektor Zespołu Szkół na pisemny wniosek przedstawicieli tych organów.
 • 5
 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
 • pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego    i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo;
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz innych zajęć specjalistycznych.
 • organizację zajęć w świetlicy
 • zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej – w miarę możliwości.

 

 • 5a

 

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Szkoła udziela i organizuje uczniom oraz dzieciom z oddziału przedszkolnego uczęszczającym do Zespołu Szkół ich rodzicom, nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń w komunikacji językowej, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych, trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, również specjalistycznymi placówkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum, porad i konsultacji prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców klas i specjalistów.
 6. Ustala się następującą liczbę uczestników zajęć:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze do 8
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia do 8
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne do 5
 • zajęcia logopedyczne do 4
 • zajęcia socjoterapeutyczne lub inne zajęcia o charakterze terapeutycznym do 10

 

 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, zaś zajęć specjalistycznych 60 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom uczniów i nauczycielom jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, prowadzonych przez nauczycieli wychowawców i specjalistów.
 4. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą następujące działania pedagogiczne:
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia:
 1. w oddziale przedszkolnym obserwację pedagogiczną, zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 2. w klasach I-III szkoły podstawowej obserwacje i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
 3. w gimnazjum doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • rozpoznanie zainteresowań uzdolnień uczniów oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem
 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
 2. W celu planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
 3. Dyrektor tworzy zespół dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii, a także dla ucznia który nie posiada orzeczenia lub opinii niezwłocznie po przekazaniu informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu lub kilku zespołów.
 5. Do zadań zespołu należy ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania jej uczniowi, a w przypadku ucznia gimnazjum zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.
 6. Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
 7. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia.
 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora formy , sposoby i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zawierającym także działania wspierające rodziców ucznia.
 9. Dla uczniów, którym ustalono formy sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zespół tworzy plan działań wspierających, zawierający cele, działania realizowane z uczniem, metody pracy, zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia oraz w zależności od potrze zakres współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 10. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, po zakończeniu jej udzielania, lecz przed opracowanie arkusza organizacji na kolejny rok szkolny, dokonują oceny zespół określa wnioski i zalecenia dalszej pracy z uczniem.
 11. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez osobę koordynująca pracę zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Mogą w nich uczestniczyć rodzice ucznia, przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodzica ucznia inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych w jego trakcie.
 12. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału do którego uczeń uczęszcza oraz informację dotyczącą orzeczenia z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii, potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku działań pedagogicznych, zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zalecane przez zespół oraz ustalone przez dyrektora formy, sposoby jej udzielania, a także ocenę efektywności pomocy, terminy spotkań zespołów, podpisy osób biorących udział. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi.
 13. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających. Po zakończeniu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego, ukończeniu szkoły lub przejścia do innego przedszkola lub szkoły rodzice ucznia otrzymują oryginał karty, zaś w dokumentacji pozostaje jej kopia.
 14. Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 15. Do zadań pedagoga i psychologa należy ponadto prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wspieranie mocnych stron uczniów, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy w środowisku szkolnym i poza szkolnym, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 16. Do zadań logopedy należy ponadto prowadzenie zadań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma, diagnozowanie logopedyczne oraz udzielanie pomocy logopedycznej we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem, prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
 17. Do zadań doradcy zawodowego należy diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, koordynowanie działalności informacyjno-doradczej, współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu kontynuacji działalności.
 18. Zadania o których mowa w ust. 24 wykonuje pedagog szkolny.
 19. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 20. Program określa:
 • zakres dostosowań wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
 • rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
 • Formy i metody pracy
 • Formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane
 • Działania wspierające rodziców ucznia
 • Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne
 • Zakres współpracy nauczycieli specjalistów z rodzicami ucznia
 1. Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy udzielanej uczniowi. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 2. Zespół przynajmniej raz w roku szkolnym dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy udzielanej uczniowi, według następujących kryteriów:
 • realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebnie kształcenia specjalnego,
 • zapewnienie warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego oraz środków dydaktycznych
 • udział w zajęciach specjalistycznych oraz innych odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów przygotowanie ucznia do samodzielności w życiu dorosłym

 

 

 

Rozdział 3

                          ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 • 6
 1. Organami Zespołu Szkół są: 1) Dyrektor Zespołu Szkół
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

 

 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nad nim nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
 2. Organy, o których mowa w ust. 2, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie        w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie i w przepisach wykonawczych.
 3. Zespołem Szkół kieruje Dyrektor , przy pomocy wicedyrektora.
 4. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora, Zespołem kieruje jego zastępca.
 5. Kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
 6. W Zespole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców.
 7. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 • 7

Dyrektor Zespołu Szkół

 1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół Szkół.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy Zespołu Szkół.
 4. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół wchodzących w skład Zespołu.
 5. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 

 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz reprezentowanie ich na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli szkół wchodzących w skład Zespołu i prowadzenie stosownej dokumentacji;
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej Zespołu i kierowanie jej pracami;
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;
 • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji admi­nistracyjnych w zakresie zezwoleń na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
 • powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwołanie jego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
 • dysponowanie środkami finansowymi;
 • opracowanie arkusza organizacyjnego;
 • dbałość o powierzone mienie;

 

 • organizowanie wyposażenia szkół w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 • zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie zakresu czynności, które potwierdza Rada Pedagogiczna Zespołu;
 • wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom;
 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli;
 • decydowanie o wysokości dodatku motywacyjnego;
 • nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielowi: stażyście, nauczycielowi kontraktowemu;
 • realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy „Karta Nauczyciela”;
 • współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
 • rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami;
 • przestrzeganie postanowień statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole Szkół porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkół;
 • wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i pow­szechnej samoobrony;
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;
 • podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
 • występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 • decydowanie o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu
  od obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno
 • wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.
 • dopuszczanie do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, wybranego lub opracowanego przez nauczyciela programu nauczania.
 1. Dyrektor Zespołu Szkół jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkół nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 3. W zakresie, o którym mowa w ust. 7, Dyrektor w szczególności:

 

 • decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
 • decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
 • decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
 • współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

 

 1. zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Zespołu,
 2. ustala plan urlopów pracowników Zespołu Szkół nie będących nauczycielami,

 

 1. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor, poza przypadkami szczególnymi, współdziała w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 8, w szczególności:

 

 • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkół wchodzących w skład Zespołu;
 • udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej Zespołu,
 1. Do zadań Dyrektora Zespołu w zakresie gospodarki finansowej należą w szczególności:
 • racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zespołu Szkół,
 • opracowywanie planów działania Zespołu Szkół i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania.

3) przekazywanie organowi prowadzącemu informacji na temat sytuacji finansowej                i bieżącej działalności Zespołu Szkół.

 

 • 8

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu
  oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych w zakresie zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Na swoich plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach – w formie uchwał – zatwierdza, opiniuje, wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.
 3. W skład Rady wchodzą: nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni jako jej członkowie.
 4. W zakresie klasyfikowania i promowania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Rada Pedagogiczna każdej ze szkół zachowuje swoją odrębność.
 5. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Zespołu Szkół.
 6. W zebraniach Rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą w szczególności uczestniczyć – z głosem doradczym, zaproszeni w jej imieniu przez przewodniczącego:
 • przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i związkowych,
 • przedstawiciele samorządu uczniowskiego, organizacji młodzieżowych i innych organizacji społecznych działających na terenie szkoły
 • przedstawiciele Rady Rodziców,
 • pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno – lekarskiej nad uczniami,
 • pracownicy niepedagogiczni.
 1. Do podstawowych zadań rady należy:
 • Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 • Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją  i  Powszechną  Deklaracją  Praw  Człowieka.
 • Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.
 • Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.
 1. Rada Pedagogiczna zatwierdza:
 • Statut Zespołu Szkół oraz wprowadzane do niego zmiany.
 • Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
 • Roczny plan pracy.
 • Wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar.
 • Szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.
 • Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Propozycje prowadzenia w szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych, programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów.
 • Wnioski komisji i zespołów przedmiotowych stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę.
 • Na wniosek rodziców program i warunki prowadzenia przedmiotów nadobowiązkowych.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 • Wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy Zespołu Szkół.
 • Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Projekt planu wykorzystania środków finansowych
 • Wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół odznaczeń, nagród oraz innych form uznania
 • Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych
 • Kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w Zespole Szkół.
 1. Rada, po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia oraz tryb i zasady jej ustalania.
 2. Rada może ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora Zespołu Szkół.
 4. Rada pedagogiczna może wystąpić do dyrektora szkół o odwołanie nauczyciela
  z pełnienia funkcji kierowniczej.
 5. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę w ciągu
  14 dni od otrzymania wniosku.
 6. Rada Pedagogiczna wybiera spośród członków dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący Zespół Szkół do wyłonienia dyrektora
  w głosowaniu tajnym.
 7. Rada może zgłosić w formie uchwały wotum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, w tym również nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki.
 8. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół, który jest zobowiązany do:
 • Realizacji uchwał Rady.
 • Tworzenia atmosfery życzliwości, zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
 • Oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy
  i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli.
 • Zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
  oraz omawiania trybu i formy ich realizacji.
 • Analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady.
 • Przedstawienia (dwa razy w roku) wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu Szkół.
 1. Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu realizacji uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół Szkół i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
 • Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania.
 • Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora.
 • Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady.
 • Realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.
 • Składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.
 • Przestrzegania tajemnicy obrad Rady.
 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
 2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych i powołanych przez siebie komisjach nadzwyczajnych.
 3. Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy: dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 5. O zebraniu Rady dyrektor powiadamia członków Rady przynajmniej
  na 7 dni przed jej terminem.
 6. Zebrania plenarne Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.
 7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 • Głosowanie nad przyjęciem uchwały może się odbywać w trybie jawnym lub tajnym.
 • Tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada w głosowaniu jawnym.
 1. Organizacja wewnętrzna Rady Pedagogicznej:
 • Rada powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły
  i pracy nauczycieli.
 • Pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję
  na wniosek przewodniczącego Rady
 • Komisja, zespół, składa na zebraniu plenarnym Rady sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski.
 1. Nieobecność na posiedzeniu Rady:
 • Członkowie usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu Rady jej przewodniczącemu.
 • Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi konsekwencjami.
 1. Dokumentacja prac Rady:
 • Z zebrania Rady sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów Rady
 • Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
 • Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu
  do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad
 • Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu
 • Podstawowym dokumentem działalności rady są księgi protokołów

 

 • Protokoły sporządzane są komputerowo, każda strona jest parafowana przez protokolanta oraz przewodniczącego Rady i kolejno numerowana

 

 • Księgi protokołów można udostępnić na terenie szkoły zatrudnionym nauczycielom, osobom uprawnionym z organów nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

 

 

 

 • 9

                                                      Rada  Rodziców

 1. Rada Rodziców składa się z rodziców uczniów realizujących obowiązek szkolny w Zespole Szkół.
 2. Celem rady rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły w szczególności:

 

 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 • gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także zasady użytkowania tych funduszy;
 • występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkolnych;
 • udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu ;
 • działanie na rzecz stałej poprawy bazy Zespołu Szkół;
 • pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności Zespołu Szkół;
 • współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;
 • współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego Gimnazjum i Szkoły

Podstawowej oraz szkolnego programu profilaktyki.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 1. programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli
 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie trzydziestu dni nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Zespołu Szkół obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 6. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala
  między innymi:
 • kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców;
 • organy rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;
 • tryb podejmowania uchwał; przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych do Rady Rodziców Zespołu Szkół
 • zasady wydatkowania funduszy.
 • 10

Samorząd Uczniowski

 1. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu.
 3. Organami Samorządu uczniowskiego są:
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 • Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 • Skarbnik Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Zespołu Szkół.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego”, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Warunki organizacyjne uchwalania „Regulaminu Samorządu Uczniowskiego” oraz
  wprowadzania  w  nim  zmian  zapewnia,  w  porozumieniu  z  Dyrektorem,  opiekun Samorządu.
 4. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.
 5. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.
 6. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół składa się z sekcji działających na danym etapie kształcenia:

 

 • Sekcja Samorządu Uczniowskiego klas I-III;
 • Sekcja Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI;
 • Sekcja Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.
 1. Do zadań rady SU należy:
 • przygotowanie projektu i zatwierdzenie własnego planu pracy;
 • reprezentowanie interesów uczniów w zakresie:
 1. oceniana, klasyfikowania i promowania;
 2. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad zawartych w przedmiotowych systemach oceniania;
 • gospodarowanie środkami materialnymi SU;
 • występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkoły;
 • wykonywanie zadań zleconych przez Dyrekcję Zespołu Szkół i Radę Pedagogiczną.
 1. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
  i opinie w zakresie praw ucznia, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do organizacji życia szkolnego;
 • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z Dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego obowiązki i rolę opiekuna samorządu.
 1. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin SU, który opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej Rada Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 • 11

Zasady rozwiązywania konfliktów

 1. Organy szkoły bezpośrednio współpracują ze sobą.
 2. Dyrektor Zespołu może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły sprzecznych z pra­wem lub niezgodnych z interesem Zespołu Szkół, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący.
 3. Dyrektor Zespołu jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami.
 4. W terminie określonym w regulaminie Rady Rodziców uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor Zespołu przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
 5. W sprawach spornych między uczniem a nauczycielem ustala się co następuje:

 

 • uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniow­skiego za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego;
 • przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie;
 • sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora Zespołu Szkół, którego decyzje są ostateczne.

 

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

 • 12
 1. Integralną część szkoły stanowi oddział przedszkolny realizujący roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny:

I etap        –           klasy 1-3 SP (szkoły podstawowej),

II etap       –           klasy 4-6 SP (szkoły podstawowej),

III etap      –          klasy I – III gimnazjum.

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od pierwszego dnia roku

szkolnego do dnia klasyfikacyjnego (śródrocznego) posiedzenia – Rady Pedagogicznej                 a drugi – od następnego dnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej do ostatniego dnia nauki przed wakacjami letnimi.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
  świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
  szkolnego.
 • 13
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum opracowane przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia. Arkusze organizacyjne zatwierdza organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych
  i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.
 • 14
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wy­chowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora
  na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas 1 – 3 SP określa ogólny przydział czasu na poszcze­gólne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.
 • 15
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. Liczba uczniów w oddziale  nie powinna być wyższa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i zgodnie z programem zaproponowanym przez nauczyciela, zatwierdzonym i dopuszczonym do użytku szkolnego przez Dyrektora Zespołu.
 2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Zespołu,  o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

 

 • 16
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone  w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym jest godziną zegarową.
 4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 • 17
 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Oddziały należy dzielić na grupy w nauczaniu:

 

 • języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;
 • wychowania fizycznego (grupa nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów);
 • informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 1. Zajęcia języka obcego nowożytnego mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

 • 18
 1. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 2. Zatwierdzony przez dyrektora Zespołu szkolny zestaw programów nauczania
  i podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
 3. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor Zespołu, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego,    szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym,
  że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 • 19
 1. Szkoła organizuje dla uczniów w ramach planu zajęć szkolnych naukę wychowania
  do życia w rodzinie.
 2. Zasady organizacji wyżej wymienionych zajęć określają odrębne przepisy
 • 20
 1. Dzieciom z zaburzeniami rozwoju lub przewlekle chorym szkoła umożliwia wypełnianie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego,
 2. O potrzebie zapewnienia dziecku indywidualnego nauczania orzeka poradnia psychologiczno-pedagogiczna na pisemny wniosek rodziców dziecka (prawnych opiekunów) i na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 3. Pracę nauczycieli, którym powierzono prowadzenie nauczania indywidualnego nadzoruje dyrektor Zespołu
 4. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ujęty jest w ewidencji danej klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.
 5. W przypadku dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania szkoła prowadzi odrębnie dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania.
 • 21
 1. Dzieciom z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi zakwalifikowanymi
  do kształcenia specjalnego szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego.
 2. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży
  z upośledzeniem w stopniu głębokim.
 3. Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym.
 4. Dokumentacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych obejmuje orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej, dziennik zajęć według wzoru określonego
  w odrębnych przepisach dla dziennika zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  i specjalistycznych oraz zeszyt obserwacji prowadzony dla każdego uczestnika zajęć.
 • 22
 1. Szkoła organizuje zajęcia z uczniami również poza terenem szkolnym – wycieczki, biwaki, zajęcia terenowe. Opiekun grupy / prowadzący zajęcia/ udając się z  dziećmi poza teren szkoły każdorazowo informuje o tym dyrektora.
 2. Program wycieczki poza miejscowość będącą siedzibą szkoły zatwierdza dyrektor Zespołu, wyznaczając jednocześnie kierownika wycieczki.
 3. Kierownik wycieczki powierza opiekę nad określoną grupą dzieci opiekunowi grupy, który odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu osób.
 4. Szczegółowe zapisy zgodne z przepisami MEN regulującymi zasady bezpieczeństwa
  w szkołach zamieszczone są w Regulaminie wycieczek.
 • 23
 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego miedzy dyrektorem Zespołu a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza nauczycieli pełniących role opiekunów praktyk za ich zgodą.
 • 24
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Biblioteka zajmuje pomieszczenia na parterze, które przeznaczone jest na gromadzenie  i przechowywanie księgozbioru , umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie                       z księgozbioru podręcznego oraz prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego                   i medialnego.
 3. Do zadań bibliotekarza należy:

 

 • opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;
 • prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;
 • określenie godzin  wypożyczania  książek  przy  zachowaniu  zasady  dostępności biblioteki dla uczniów przed i po lekcjach;
 • sprawowanie opieki nad uczniami nie uczęszczającymi na lekcje religii;
 • organizowanie konkursów czytelniczych;
 • przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
 • współpraca z nauczycielami;
 • realizacja edukacji czytelniczej i medialnej;

 

 • zakup i oprawa książek;
 • zakup gazet, czasopism i nowoczesnych, multimedialnych nośników informacji;
 • wykonywanie poleceń Dyrektora wynikających ze specyfiki funkcjonowania Zespołu.

 

 • 25
 1. Religia i etyka, jako przedmiot nieobowiązkowy, jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie w najprostszej formie, które nie musi być ponawiane
  w kolejnym roku szkolnym, ale może zostać zmienione.
 2. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii lub etyki są objęci opieką świetlicy
  albo biblioteki
 3. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne i
 4. Nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 5. Ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym.
 6. Ocena z religii lub etyki jest wliczana do średniej ocen i wystawiana zgodnie z WSO.
 7. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego przez właściwego zwierzchnika kościoła lub związku wyznaniowego.
 8. Nauczyciel religii jest członkiem Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy. Dopuszcza się jednak czasowe powierzenie obowiązku wychowawcy w zastępstwie innego nauczyciela.
 • 26
 1. W Zespole Szkół organizowane są zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych  i kół zainteresowań, po wcześniejszym uzgodnieniu liczby godzin z organem prowadzącym.
 2. Liczba uczestników kół przedmiotowych i kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych  z  budżetu  Gminy,  nie  może  być  niższa  niż 10 uczniów.
 3. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna
  przekraczać 12 osób.

 

 • 27
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole niż ich planowane zajęcia szkolne (ze względu na czas pracy rodziców, dojazd do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom właściwej opieki) zorganizowana jest świetlica, która stanowi integralną część szkoły.
 2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25 uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z klas 1 – 3 szkoły podstawowej.
 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest :

1)   zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego;

2)    rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności;

 • kształtowanie postaw moralnych dzieci;
 • troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka.
 1. W świetlicy szkolnej, realizując cele wychowawcze i kształtując osobowość dziecka,
  stosuje się:
 • zabawy i gry świetlicowe,

2}czytelnictwo,

 • zajęcia praktyczne i zajęcia ręczne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania,
 • środki audiowizualne,
 • formy ćwiczeń ruchowych.

 

 1. Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu, uwzględniając potrzeby szkoły i rodziców oraz możliwości finansowe w każdym roku szkolnym.
 2. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy, sprawując także doraźną opiekę nad uczniami nie uczęszczającymi na stałe zajęcia.
 3. W Zespole Szkół funkcjonować może także świetlica dla młodzieży starszej z klas gimnazjalnych.
 4. Zajęcia w świetlicy prowadzi nauczyciel wychowawca.
 5. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
 • prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy
 • realizacja zadań programu wychowawczego szkoły programu profilaktyki
 • sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia dziecka
 • wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy, zachowania czystości i przestrzegania zasad kulturalnego zachowania
 • utrzymywanie kontaktu z wychowawcami klas i rodzicami
 • dbałość o estetyczny wygląd Sali
 • opracowanie planu pracy
 • prowadzenie dokumentacji
 1. Nauczyciel świetlicy prowadzi następującą dokumentację
 • roczny plan pracy świetlicy
 • dziennik zajęć
 1. Nauczyciel świetlicy wykonuje również inne polecenia Dyrektora lub osób przez niego
  upoważnionych do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

 

 • 28
 1. Pedagog szkolny w zakresie zadań ogólnowychowawczych:
 • dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 • udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,
 • współdziała w opracowaniu programu wychowawczego, programu profilaktyki i programu rozwoju szkoły.

2.W zakresie profilaktyki wychowawczej:

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły,
 • określa sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 1. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno- psychologicznej:
 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych i konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych              i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów i rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
 1. W zakresie pomocy korekcyjno-wyrównawczej:
 • sugeruje rodzicom złożenie wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania,
 • organizuje różne formy terapii zajęciowej.

5.Pedagog szkolny powinien współpracować na bieżąco z władzami szkoły,                                   z wychowawcami klas, nauczycielami, Radą Rodziców, z właściwą poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  TPD, PCK i innymi organizacjami zainteresowanymi problematyką opieki i wychowania.

 1. Powinien systematycznie kontaktować się z rodzicami uczniów wymagających stałej opieki psychologiczno- pedagogicznej.
 • 29
 1. Logopeda przeprowadza badania wstępne, mające na celu ustalenie stanu mowy głośnej i pisma.
 2. Stawia diagnozę logopedyczną i odpowiednio do jej wyników organizuje pomoc logopedyczną przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 3. Prowadzi terapię logopedyczną indywidualną lub w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma.
 4. Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracuje z najbliższym środowiskiem ucznia.
 5. Wspiera działania nauczycieli wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki.
 • 30
  1. Zespół Szkół współdziała z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc rodzicom i
  2. Zespół pomaga w wyborze dalszego kierunku kształcenia poprzez organizację zajęć związanych z wyborem zawodu, kierunkiem kształcenia i poradnictwem w zakresie orientacji zawodowej we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 • 31

 

 1. Dla realizowania celów statutowych Zespół zapewnia możliwość korzystania z następu­jących pomieszczeń:
 • sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem;
 • sala gimnastyczna z zapleczem;
 • boisko sportowe;
 • pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe;
 • pomieszczenia administracyjno – socjalno- gospodarcze;
 • pracownia komputerowa;
 • szatnia, przebieralnia.
 • 32

Zasady oceniania i promowania uczniów zostały zawarte w Wewnątrzszkolnych systemach oceniania Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum (załączniki).

Rozdział 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

 

 • 33
 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza Dyrektor Zespołu. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
 4. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

 

 • 34

 1. Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o po-szanowanie godności osobistej ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowie­dzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
 3. Do obowiązków nauczyciela należy:

1)  bezstronne i obiektywne ocenianie wg „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania”
przyjętego przez Zespół, stanowiącego załącznik nr1i 2 do Statutu oraz sprawiedliwe

traktowanie wszystkich uczniów;

 • zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, wynikającymi z realizowanego programu nauczania, dopuszczonego do użytku szkolnego oraz sposobami sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów;
 • systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa                i higieny pracy;
 • uczestnictwo w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
 • przestrzeganie zapisów statutowych;
 • systematyczne zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 • usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie ich występowania osobom funkcyjnym;
 • w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie przestrzegania regulaminów;
 • w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu;

 

 • kontrola obecności uczniów na każdej lekcji;
 • pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
 • przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
 • dbanie o poprawność językową uczniów i własną;
 • stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
 • podnoszenie i aktualizowanie wiedzy oraz umiejętności pedagogicznych;
 • służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
 • wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt;
 • aktywne uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 • stosowanie nowatorskich metod pracy ;
 • wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych ;
 • niezwłoczne reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa ;
 • zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły ;
 • zawiadamianie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia albo życia uczniów ;
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora lub osób przez niego upoważnionych do spra­wowania nadzoru pedagogicznego.

 

 1. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
 • sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
 • zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

 

 1. realizację treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 2. stosowanie właściwych metod nauczania,
 3. systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do zajęć,
 4. pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
 5. właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu naucza­nia,

 

 • wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
 • jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych , wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczną w szkole.
 1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie
  umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szcze­gólności poprzez:
 • pracę własną,
 • udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowo-problemowych,
 • korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form doskonalenia , takich jak: kursy, warsztaty, konferencje metodyczne i szkoleniowe.
 1. W ramach realizacji 40 h tygodnia pracy nauczyciel jest zobowiązany do:
 • prowadzenia zebrań i spotkań z rodzicami;
 • nadzorowania i sprawowania opieki nad uczniami w czasie trwania pozalekcyjnych

imprez organizowanych przez szkołę;

 • organizowania imprez okolicznościowych i integracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z planu pracy szkoły;
 • włączenia się w prace wynikające z przydziału czynności dodatkowych i har­monogramu pracy rady pedagogicznej;
 • przygotowania, przeprowadzenia i sprawdzenia testów umiejętności przewidzianych  w organizacji mierzenia jakości pracy szkoły.
 • realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
  i zainteresowania uczniów.
 1. Nauczyciel ma prawo:
  • wyboru metod i form nauczania a także programu nauczania,
  • wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego
   i innych środków dydaktycznych w zakresie przedmiotu którego uczy,
  • swobodnego korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz środków dydaktycznych
   w celu realizacji swoich zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,
  • podnoszenia i uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych,
  • pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Zespołu lub właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych,
 2. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta
  z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny
 3. Organ prowadzący i dyrektor Zespołu Szkół są obowiązani z urzędu występować
  w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostały naruszone.

 

 • 35

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

 • 36
 1. Nauczyciele danego przedmiotu, lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub problemowe.
 2. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora lub jego zastępcę, przewodniczący zespołu.
 3. Zespół pracuje według sporządzonego planu, obejmującego rozpatrywany obszar.
 4. Do zadań zespołu należy:

 

 • wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
 • opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów;
 • opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
  oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę;
 • wybór podręczników;
 • współtworzenie szkolnych programów wychowawczych;
 • stworzenie warunków do dzielenia się doświadczeniami.
 • 37
 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały dany etap kształcenia:

I etap        – klasy 1 – 3

II etap       – klasy 4 – 6

III etap      – klasy I – III gimnazjum

 1. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady
  Pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu
  klasy/oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy danego etapu kształcenia,
  chyba że:

1) Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Zespołu o zmianę wycho­wawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 

 • 38

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi
  uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się;
 • przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania Życiowych problemów wychowanka.
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 • podejmowanie działań   umożliwiających   rozwiązywanie   konfliktów   w  zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 powinien:
 • zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
 • opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne;
 • zapoznać rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania

zachowania,

4)    współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi                           i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepo­wodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;

 • współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wycho­wawczych;
 • współpracować z pedagogiem Zespołu i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubieniu Kujawskim;
 • śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
 • dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
 • udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.;

 

 • kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i po­szanowaniu godności osoby ludzkiej;
 • utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach:

 

 1. informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów swojego oddziału oraz przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym i problemom wychowawczym;
 2. określania i realizowania „Programu wychowawczego”,
 3. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 4. włączania ich w sprawy życia klasy, szkoły i Zespołu Szkół;

 

 • powiadamiać o    przewidywanym    dla    ucznia    okresowym/rocznym    stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu;
 • na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych;
 • uczestniczyć w zebraniach z rodzicami;
 • planować i organizować wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące zespół uczniowski;
 • ustalić treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
 • opracować plan pracy wychowawczej zespołu uczniów, nad którymi powierzono mu opiekę.

 

 • 39
 1. Realizując zadania wymienione w § 38 ust. 2 pkt. 11, wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach organizowanych nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor;
 3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole wchodzącej w skład Zespołu, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia;
 4. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.
 5. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce określa „Wewnątrzszkolny system oceniania” (załącznik).
 • 40
 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy;
 2. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wy­chowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
 3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych instytucji wspomagających rozwój uczniów.
 • 41
 1. Rodzice i uczniowie w uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę wychowawcy.
 2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

 

 • wyrazi on na to zgodę lub sam złoży do Dyrektora rezygnację z tej funkcji;
 • zebranie rodziców uczniów tej klasy, w której pełni wychowawstwo zgłosi wniosek większością ¾ głosów wszystkich rodziców.
 1. Ostateczną decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu
  opinii rady pedagogicznej danej szkoły.
 2. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu ust. 7, jest
  pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich
  przez osoby domagające się zmiany

 

 • 42
 1. W porozumieniu z organem prowadzącym w Zespole Szkół tworzy się stanowisko wicedyrektora który bezpośrednio podlega Dyrektorowi Zespołu Szkół i sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami.
 2. Zakres kompetencji, obowiązków i czynności dla wicedyrektora określa Dyrektor Zespołu Szkół.
 3. Do obowiązków i czynności wicedyrektora należy w szczególności:

 

 • zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności;
 • przygotowuje projekty następujących dokumentów:

 

 1. tygodniowy rozkład zajęć szkolnych;
 2. kalendarz imprez szkolnych;

 

 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad podległymi służbowo pracownikami;
 • przygotowuje wraz z zespołem Rady Pedagogicznej projekt rocznego planu pracy;
 • organizuje mierzenie jakości pracy na danym etapie kształcenia;
 • opracowuje plany doskonalenia zawodowego nauczycieli ;
 • dokonuje analizy planu pracy i klasyfikacji uczniów oraz kontroli dokumentacji szkolnej nauczycieli;
 • przygotowuje projekt oceny pracy podległych mu nauczycieli oraz projekty oceny dorobku zawodowego;
 • kieruje i koordynuje prace zespołów nauczycielskich rady pedagogicznej;

 

 • dba o wyniki nauczania i pełną realizację treści podstawy programowej na danym etapie kształcenia;
 • wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli i innych pracowników;
 • współuczestniczy w przygotowaniu projektu organizacyjnego na dany rok szkolny;
 • opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia i wy­chowania;
 • wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu.

 

 

 • 43

W porozumieniu z organem prowadzącym dopuszcza się utworzenie stanowiska                  kierow­nika administracyjnego szkoły.

 • 44
 1. Zatrudnieni w Zespole Szkół pracownicy administracji i obsługi podlegają Dyrektorowi i realizują zadania wynikające z powierzonych im obowiązków.
 2. Prawa i obowiązki reguluje Kodeks Pracy, inne szczegółowe przepisy oraz Statut Zespołu i regulaminy wewnętrzne.
 3. Każdy pracownik obsługi Zespołu Szkół powinien natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów oraz zwracać uwagę na osoby postronne wchodzące na teren szkoły, zapytać o cel pobytu a w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrekcję Zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6

UCZNIOWIE  ZESPOŁU

 

 • 45
 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu przeprowadzają rekrutację uczniów w oparciu  o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas „0” i pierwszej szkoły podstawowej oraz gim­nazjum określa się na podstawie wykazu z Urzędu Gminy
  oraz obwodu szkoły.
 3. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku pięciu i sześciu lat.
 4. Dzieci pięcioletnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które zrealizowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 6. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy są absolwentami szkoły podstawowej. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu.
 7. Zespół przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód. Rekrutacja
  do szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu odbywa się na prośbę rodziców,
  a do gimnazjum na podstawie podania i ankiety.
 8. Dyrektor Zespołu może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
 9. Przyjęcie do Zespołu Szkół dziecka spoza obwodu, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

 

 

 

 • 46
 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku siedmiu lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może rozpo­cząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i zrealizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Decyzję o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku sześciu lat, które nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego, podejmują rodzice i Dyrektor Zespołu po za­sięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 4. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psy­chologicznopedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu
  po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej oraz za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
 8. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły wchodzącej w skład Zespołu regulują odrębne przepisy.

 

 • 47

 

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do :
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  i poszanowanie jego godności oraz nietykalności osobistej;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z przedmiotu i zachowania oraz znajomości sposobów kontroli postępów i osiągnięć szkolnych, informacji o wyma­ganiach edukacyjnych, wynikających z „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania”;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
 • poszanowania swej godności;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 

 • swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
 • korzystania z pomocy doraźnej medycznej;
 • noszenie emblematu szkoły;
 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem  i w myśl obowiązujących regulaminów;
 • korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  w organizacjach młodzieżowych działających w Zespole Szkół.
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
 • 48

 1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
  1) Przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza :
 2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych;
 3. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 4. dbałości o majątek i mienie szkolne;
 5. wystrzegania się szkodliwych nałogów;
 6. naprawienia wyrządzonych szkód materialnych na własny koszt;
 7. przestrzegania zasad kultury współbycia;
 8. g) dbania o honor i tradycje swojej szkoły;
  h) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej

oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

 1. i) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w rozdz.3 § 11.ust. 5, pkt.1-3      o  ile brak jest możliwości polubownego rozwiązania problemu;
 2. j) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane normy etyczne;
 3. k) dbania o kulturę, higienę osobistą i wizerunek własny zgodny z ogólnie przyjętymi normami etycznymi, zwłaszcza dotyczącymi uczniów;
 4. l) noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych, gminnych, regionalnych              i państwowych;
 5. m) przeciwdziałania brutalności.
 6. Uczeń korzystający z prawa nauki religii przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z 4 § 25.
 7. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających zdrowiu i życiu.
 8. W okresie ustalonym przez Dyrekcję Szkoły każdy uczeń ma obowiązek korzystać  z szatni, w której nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
 9. Uczniowie w czasie przerw nie mogą opuszczać terenu szkoły.
 10. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej lub osobistej prośby rodzica.
 11. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania dzienniczka korespondencji z rodzicami,                    w którym odnotowane powinny być usprawiedliwienia nieobecności ucznia oraz zwolnienia z lekcji.
 12. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż do tygodnia od przyjścia do szkoły. Po tym terminie będą uznawane za nieusprawiedliwione.
 13. Na terenie szkoły uczniowie nie korzystają z telefonu komórkowego. W razie zaistnienia konieczności przeprowadzenia rozmowy telefonicznej uczeń korzysta z aparatu stacjonarnego w sekretariacie Zespołu.
 • 48a
 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązywanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczanych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza jego treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
 5. wybranie projektu edukacyjnego,
 6. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 7. wykonanie zaplanowanych działań,
 8. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,
 9. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizowali projekt edukacyjne, informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 10. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie szkolnym.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Zespołu Szkół może zwolnić ucznia z obowiązku jego realizacji.
 12. W przypadku, o którym mowa w punkcie 7, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 13. Kryteria oceniania ucznia gimnazjum zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 14. Szczegółowe warunki w realizacji projektu edukacyjnego określa „Regulamin realizacji projektu edukacyjnego”, który stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
 • 49

 

 1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
 • uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
 • grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

 1. Przez strój galowy należy rozumieć:
 • dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka;
 • dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula;
 1. Na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązkowe jest noszenie przez uczniów schludnego i czystego stroju w stonowanych barwach.
 • 50

 

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
 2. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
 3. wzorową postawę uczniowską;
 4. reprezentowanie szkoły lub Zespołu Szkół w olimpiadach, konkursach i zawodach;
 5. zajęcie czołowych miejsc w konkursach, zawodach, olimpiadach, przeglądach itp.;
 6. wybitne osiągnięcia w nauce;
 7. dzielność i odwagę.
 8. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 9. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów.
 10. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich wobec klasy;
 11. pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej;
 12. dyplom uznania;
 13. nagrody rzeczowe.
 14. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
 15. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.
 16. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie.
 17. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 51
 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 48 niniejszego rozdziału, uczeń może zostać ukarany.
 2. Ustala się następujące rodzaje kar:

 

 1. upomnienie wychowawcy wobec klasy;
 2. upomnienie Dyrektora;
 3. nagana Dyrektora wobec społeczności uczniowskiej;
 4. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;
 5. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
 6. przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły;
 7. g) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji;
 8. h) pozbawieniem pełnionych funkcji na forum szkoły lub Zespołu Szkół; i) obniżeniem oceny zachowania;
 9. j) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
 10. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 11. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt a) i g), nakłada Dyrektor.
 12. O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
 13. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic (opiekun prawny) w ciągu 2 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust.5.
 14. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 15. Od kary wymierzonej przez Dyrektora uczeń może się odwołać w formie pisemnej za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni od dnia uzyskania kary.
 16. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem i przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a w uzasadnionych przypadkach z powołanymi przez siebie członkami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia:

 

 • oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie;
 • odwołać karę;
 • warunkowo zawiesić wykonanie kary.

 

 1. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
 2. Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o karne przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 3. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 11 następuje w szczególności, jeżeli uczeń: 1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie,

2)dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia,

 

 • wchodzi w kolizję z prawem,
 • w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Zespół,
 • używał lub rozprowadzał narkotyki,
 • demoralizuje innych uczniów.
 1. Uczeń, który dopuścił się wykroczeń, o których mowa w ust. 12 lub w narusza
  postanowienia zawarte § 48 ust. 1 niniejszego statutu w i jest spoza rejonu Zespołu
  Szkół zostaje przeniesiony do szkoły, w obwodzie której zamieszkuje.
 2. 14. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 11, w oko­licznościach określonych w ust 12, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.

 

Rozdział 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 52
 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność  wy­chowawcza wśród uczniów oraz rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje , o których mowa             w pkt. 1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 3. W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.
 4. Zasady funkcjonowania w Zespole Szkół związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

 • 53
 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej, dyrektor zespołu informuje
  pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych zarządzeń,
  wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim, bądź w razie potrzeby w innych miejscach.
 2. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkól zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
 • 54
 1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoły Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Regulaminy określające działalność organów Zespołu, jak też wynikające z nich cele i zadania nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.
 • 55

Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Publicznych w Nasiegniewie.

 

 

 • 56

Organami odwoławczymi dla Dyrektora Zespołu Szkół i Rady Pedagogicznej są odpowiednio Wójt Gminy Fabianki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty  w Bydgoszczy w sprawach dotyczących nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

 

Statut Zespołu Szkół został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców
w dniu 14.09.2007 r.

 

Statut Zespołu Szkół został zatwierdzony

uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17.09.2007r.